Integritetspolicy Rent Resultat

1.Allmänt 

Denna integritetspolicy beskriver hur Rent Resultat Sverige (640725-6327) samlar in och behandlar dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet, och vi eftersträvar en hög säkerhetsnivå i vårt data skyddsarbete. Denna policy beskriver hur vi samlar in och använder personuppgifter, och hur vi arbetar för att skydda informationen med hjälp av både tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. 

Rent Resultat Sverige behandlar personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och -rådets förordning nr 2016/679, även kallad ”GDPR” efter dess engelska namn General Data Protection Regulation). 

2.Personuppgiftsansvarig 

Bolaget enligt ovan som du lämnat personuppgifter till är personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. 

3.Insamling av information 

Vi samlar in information från dig när du besöker vår hemsida, bokar/beställer våra tjänster både via hemsidan och per telefon eller när du på annat sätt har kontakt med. Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan. 

4.Vilken information behandlar vi? 

De personuppgifter rentresultat.se samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund är: • Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer) • Adress 

• Telefonnummer och e-post 

• Betalningsuppgifter 

• Kundnummer 

• Information om vilka av våra tjänster eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev 

• Uppgifter om dina beställningar/genomförda köp 

• Annan uppgift som krävs för att vi ska kunna genomföra våra tjänster enligt avtal 

5.Användning av information 

Den information rentresultat.se samlar in från dig kan användas för olika ändamål. Det huvudsakliga syftet för behandling av personuppgifter är att:

• Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av tjänst/köp, fakturering, eventuell reklamation 

• Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara på frågor och rätta felaktiga uppgifter 

• Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende rentresultat.se och utvalda samarbetspartners varor och tjänster 

•Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster 

• Ge dig som kund relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster 

• Förhindra bedrägerier 

• Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar. 

• Uppgifterna kan även komma och utgöra underlag för marknads- och 

kundanalyser,marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av våra tjänster. 

6.De lagliga grunderna för behandling av dina personuppgifter 

– Uppfyllande av avtal: vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, såsom för att genomföra beställningar/köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter om dig som kund såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, samt ditt intresse av våra erbjudande för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden. 

– Intresseavvägning: En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra tjänster. rentresultat.se behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning. 

– Rättslig förpliktelse: i vissa fall kan rentresultat.se ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Ett exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför är för att kunna uppfylla bokföringslagens krav. 

7.Hur länge sparar vi informationen 

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. rentresultat.se kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka rentresultat.se rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. Vi sparar uppgifter om kunder i högst 24 månader efter det att kunden senast genomfört en beställning/köp eller på annat sätt integrerat med rentresultat.se. 

8.E-handelssäkerhet

rentresultat.se är det enda som äger informationen som samlas in på våra webbplatser. 

9.Utlämnande till tredje part 

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredje part som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell. Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen eller myndighet kräver så. Allmänna uppgifter kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, i annons syfte eller andra ändamål. 

Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare: Myndigheter 

Exempel: Rent resultat Sverige kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter som Polisen eller Skatteverket om vi är skyldiga enligt lag att göra detta. 

Personuppgiftsbiträde 

Exempel: Om Rent Resultat Sverige anlitar en annan verksamhet för att utföra vissa tjänster åt oss – drift av IT-system – så kan detta innebära antingen att den verksamheten samlar in personuppgifter åt oss, eller så behöver de tillgång till personuppgifter som Rent Resultat Sverige har samlat in. I detta fall är vi personuppgiftsansvariga och den andra verksamheten är biträde. Vi ingår då ett personuppgiftsbiträdesavtal i syfte att säkerställa att personuppgifterna hanteras på korrekt och säkert sätt. 

Överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES  

Rent Resultat Sverige i grundprincip är att vi inte överför personuppgifter till verksamheter utanför EU/EES. Undantaget är verksamheter som bedrivs i ett tredje land som anses ha en adekvat skyddsnivå enligt EU-kommissionens beslut enligt artikel 45 i GDPR. 

10.Informationsskydd 

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare med rätt behörighet får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö. 

11.Dina Rättigheter 

Du som är registrerad hos rentresultat.se har flera rättigheter som du bör känna till. Enligt dataskyddsförordningen har du som registrerad ett antal rättigheter gentemot Rent Resultat Sverige. Vill du utöva dessa rättigheter så skicka ett brev eller ett e-mail till oss på enligt nedan uppgifter: 

Rent Resultat Sverige  

Laduvägen 14 

142 33 Skogås  

e-mail: info@rentresultat.se  

Oavsett om din begäran kommer in via mail eller ordinär postgång så kommer vi att besvara ditt brev inom 30 dagar, räknat från det att vi kunnat verifiera din identitet. För att skydda dig och dina personuppgifter kommer Rent Resultat Sverige inte att lämna ut uppgifterna till någon där identiteten inte har kunnat verifieras. Om vi, oavsett anledning, inte kan uppfylla din begäran så kommer vi att lämna en motivering och förklara varför det inte gick. 

Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år, förutsatt att du har berättigade skäl, genom en skriftlig undertecknad ansökan erhålla ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet, det innebär att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen. Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna eventuella klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande och invända mot direktmarknadsföring. 

12.Ändring av integritetspolicy 

rentresultat.se har rätt att när som helst ändra integritetspolicyn och kommer att med rimlig varsel informera dig vid ändringar av integritetspolicyn. Om du inte vill godta ändringarna har du rätt att säga upp ditt avtal innan den ändrade policyn träder i kraft. 

13.Kontaktinformation 

Har du frågor kring denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill ändra felaktiga eller radera uppgifter kan du kontakta oss genom de kontaktuppgifter som finns på www.rentresultat.se.